info@ffrz.unizg.hr +385 1 2094 440

Dokumenti

Naslovnica > Fakultet > Dokumenti

Temeljni dokumenti

Odluke i obavijesti

Zakoni i
propisi

Financijska izvješća

Temeljni dokumenti

Dekret o osnivanju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu

Statuti Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu

Ugovor o suradnji FFDI i Sveučilišta u Zagrebu

Ugovor o položaju i djelovanju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu

Statut Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (29. rujna 2016.)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta (19. svibnja 2021.)

Pročišćeni tekst Statuta (9. rujna 2021.)

 


 

Pravilnici

Pravilnik o postupku i kriterijima izbora predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima 2021.

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju 2022.

Poslovnik Centra za bioetiku

Poslovnik Obiteljskog centra FFRZ-a

Poslovnik Hrvatskog povijesnog instituta u Beču

Pravilnik o radu Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije

Poslovnik Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2021.

Pravilnik o ustroju i djelovanju

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Pravilnik o poslijediplomskim studijima

Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete

Kućni red

Pravilnik o radu

Statut Studentskog zbora Fakulteta filozofije i religijskih znanosti

Pravilnik o postupanju s pečatima, žigovima i štambiljima te o korištenju naziva, grba i zastave

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o računalnoj informacijskoj sigurnosti

Pravilnik o normiranju rada

Pravilnik o postupku imenovanja i angažiranja vanjskih suradnika

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravilnik o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade

Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika FFRZ

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Etički kodeks Fakulteta filozofije i religijskih znanosti

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda

Dopuna pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnik o koristenju slobodne studijske godine

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima

Dopune pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima

Izmjene i dopune Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima FFRZ

Pravilnik o poslijediplomskim studijima

Pravilnik o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade

Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata

Odluke

Odluka o visini naknada i participacija

Odluka o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka za 2022. godinu

Odluka o razrješenju i izboru prodekana

Odluka o izboru i imenovanju članova povjerenstava, odbora i drugih stalnih tijela 2021.-2022.

Odluka o održavanju Dekanskog roka u ak. god. 2020./2021.

Odluka o visini naknada i participacija u ak. god. 2021./2022.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu Strateškog programa znanstvenih istraživanja 2021-2025

Odluka o imenovanju Povjerenstva za reakreditaciju doktorskih studija

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2021. godinu

Odluka o službenoj komunikaciji

Odluka o radnom i uredovnom vremenu

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Upute za dovršetak preddiplomskih studija na FFRZ

Upute za dovršetak diplomskih studija na FFRZ

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju Odbora za poticanje izvrsnosti studenata

Odluka o prestanku statusa studenta poslijediplomskog studija i gubitku prava obrane doktorskog rada

Procedura provjere isporučene robe, obavljenih usluga i izvedenih radova

Strategija razvoja Fakulteta filozofije i religijskih znanosti

Odluka o naknadama u ak. god. 2020./2021

Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2020._2021.

Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2019_2020.

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2020. godinu

Odluka o imenovanju članova prvostupanjskog i drugostupanjskog vijeća u ak. god. 2019-2020.

Odluka o izboru i imenovanju povjerenstava odbora i drugih stalnih tijela 2018/2019

Odluka o izboru i imenovanju povjerenstava odbora i drugih stalnih tijela 2019/2020.

Odluka o proširenju Povjerenstva za osiguravanje kvalitete novim članovima 2019.

Odluka o imenovanju članova prvostupanjskog i drugostupanjskog vijeća u ak. god 2019/2020.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut i normativne akte 2018.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za preddiplomske i diplomske studije 2018.

Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

Procedura stjecanja,raspolaganja i upravljanja nekretninama

Procedura o blagajničkom poslovanju

Odluka – Sitni inventar

Odluka o izboru i imenovanju povjerenstava, odbora i drugih stalnih tijela 2020./2021.

Odluka o dodjeli priznanja studentima prigodom Dana Fakulteta u akademskoj godini 2020./2021.

Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu prediplomskih sveučilišnih studija 2021./2022.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za reakreditaciju

Izmjene i dopune nastavnog plana za ak. god. 2020./2021.

Obavijest o sindikalnom povjereniku 19.5.2021.

Odluka o imenovanju osobe za uspostavu i upravljanje sustavnim gospodarenjem energije

Obavijest o održanom koncertu “Glazbom i stihom za Ukrajinu”

Odluka o imenovanju CroRIS koordinatora

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)

Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta (NN 72/04, 80/04, 29/18)

Pravilnik o upisu znanstvenika (NN 72/04, 101/04, 82/10)

Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (NN 101/04, 8/07)

Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (NN 9/05)

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 47/17)

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19, 21/21)

Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (NN 118/19)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17)

Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (NN 77/08, 149/11).

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/09, 82/12, 32/13, 34/16).

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12)

Pravilnik o studentskoj ispravi (NN 90/14).

Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (NN 24/21)

Financijska izvješća

Financijska izvješća za 2017.

Nabava

Jednostavna nabava : Stručni nadzor za građevinske radove (CPV oznaka: 71247000-1)

OBJAVLJENO U UTORAK, 17. SVIBNJA 2022. U 08:20

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o početku postupaka jednostavne nabave (Klasa:404-01/21-01/114 , Urbroj:522-07-22-58) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 17. svibnja 2022., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Stručni nadzor za građevinske radove).
Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 25. svibnja 2022. godine do 23:59 sati.”


Jednostavna nabava : Stručnjak za pripremu projektnog prijedloga za projekt Sanacije (CPV oznaka: 71248000-8 )

OBJAVLJENO U PONEDJELJAK , 01. VELJAČE 2021. U 11:25 SATI

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (KLASA:404-01/21-01/114, URBROJ:522-07-21-10) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 01. veljače 2021., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Stručnjak za pripremu projektnog prijedloga za projekt Sanacije).
Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 11. veljače 2021. godine u 23:59 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Revizija projektno-tehničke dokumentacije (CPV oznaka: 79313000-1 )

OBJAVLJENO U PETAK , 25. OŽUJKA 2022. U 08:35 SATI

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (KLASA:404-01/21-01/114, URBROJ:522-07-22-45) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 25. ožujka 2022., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Revizija projektno-tehničke dokumentacije).
Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 08. travnja 2022. godine u 23:59 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Voditelj operacije-Administracija, tehnička koordinacija i planiranje projekata (CPV oznaka: 71330000-0 )

OBJAVLJENO U PONEDJELJAK , 29. OŽUJKA 2021. U 10:35 SATI

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (KLASA:404-01/21-01/114, URBROJ:522-07-21-19) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 29. ožujak 2021., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Voditelj operacije-Administracija, tehnička koordinacija i planiranje projekata).
Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 06. travnja 2021. godine do 23:59 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Stručnjak za postupak javne nabave (CPV oznaka: 98390000-3 )

OBJAVLJENO U UTORAK , 07. PROSINCA 2021. U 09:50 SATI

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (KLASA:404-01/21-01/114, URBROJ:522-07-21-25) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 07. prosinca 2021., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Stručnjak za postupak javne nabave).
Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 16. prosinca 2021. godine do 23:59 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Izrada tehničke dokumentacije (CPV oznaka: 71320000-7)

OBJAVLJENO U ČETVRTAK, 13. SVIBNJA 2021. U 08:45

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o početku postupaka jednostavne nabave (Klasa:404-01/21-01/114 , Urbroj:522-07-21-1) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 13. svibnja 2021., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za obnovu zgrade nakon potresa).
Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 18. svibnja 2021. godine do 12:00 sati.

Poziv za dostavu ponude

Odluka o odabiru

Odluka o početku postupka jednostavne nabave


Jednostavna nabava : Nabava klima uređaja (CPV oznaka:39717200-3)

OBJAVLJENO PONEDJELJAK, 17. SRPNJA 2020. u 08:45

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:402-01/20-01/108 , Urbroj:522-07-20-20) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 17. srpnja 2020., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Nabava klima uređaja).
Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 23. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Opremanje predavaonice (CPV-39121100-6)

OBJAVLJENO PETAK, 14. Veljače 2020. u 08:45 sati

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:404-01/20-01/48 , Urbroj:522-07-20-2) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 13. veljače 2020. godine, donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Opremanje predavaonice).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 19. veljače 2020. godine do 12:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.

 


Jednostavna nabava : Adaptacija zgrade (CPV oznaka:45262700-8 )

OBJAVLJENO PONEDJELJAK, 18. SVIBNJA 2020. u 08:45

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:402-01/20-01/108 , Urbroj:522-07-20-9) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 18. svibnja 2020., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Adaptacija zgrade).
Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 23. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Nabava osobnih računala (CPV oznaka:30213300-8)

OBJAVLJENO U UTORAK, 17. RUJNA 2019. U 09:00 SATI

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (KLASA:406-06/19-01/214, URBROJ:522-07-19-2) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 17. rujna 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Nabava osobnih računala).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 26. rujna 2019. godine do 9:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Izrada i postavljanja nadstrešnice (CPV oznaka:39160000-1 )

OBJAVLJENO U PETAK, 28. LIPNJA 2019. u 11:50 sati

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (KLASA:406-06/19-01/157, URBROJ:522-07-19-2) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 28. lipnja 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Izrada i postavljanja nadstrešnice).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 5. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Osobni automobil (CPV oznaka:34110000-1 )

OBJAVLJENO U SRIJEDU, 13. Veljače 2019. u 15:00 sati

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:406-06/19-01/45 , Urbroj:522-07-19-2) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 11. veljače 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Osobni automobil).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 20. veljače 2019. godine do 15:00 sati. Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Adaptacija zgrade-predavaonice (CPV oznaka:45262700-8 ) i školski namještaj za predavaonicu (CPV-39160000-1)

OBJAVLJENO PONEDJELJAK, 13. Veljače 2019. u 08:45 sati

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:406-06/19-01/45 , Urbroj:522-07-19-3) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 13. veljače 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Školski namještaj i adaptacija predavaonice).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 21. veljače 2019. godine do 12:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava – Adaptacija zgrade-sanacija krovišta (CPV oznaka:45262700-8 )

OBJAVLJENO ČETVRTAK, 14. STUDENOG 2018 08:45

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:406-06718-01/152, Urbroj:522/07-18-6) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 14. studenog 2018., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Adaptacija zgrade-sanacija krovišta). Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 21. studenog 2018. godine do 09:00 sati.” Poziv za dostavu s obrascima možete preuzeti ovdje.

 Prihvaćanje ponude – jednostavna nabava

Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti – Stručnjak za nadzor gradnje

Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti

 

Financijski planovi