Vrijednosti fakulteta

Svrha, misija i vizija

Naslovnica > Fakultet > Svrha, misija i vizija

Svrha

Svrha Fakulteta filozofije i religijskih znanosti je na temelju trajno vrijedne filozofske baštine, imajući u vidu novija filozofska i znanstvena istraživanja, gajiti i unaprjeđivati filozofske studije u svrhu dubljeg razumijevanja čovjeka i njegova života, promicanja refleksije i dijaloga s današnjim svijetom te gajiti i unaprjeđivati studij znanosti o religijama i religijskim problemima kako bi se oni što bolje upoznali i nadvladavali u današnjemu svijetu.

Misija

Misija je Fakulteta da na izvrstan i prepoznatljiv način ostvari svojim nastavnim, znanstvenim i izdavačkim djelovanjem ove ciljeve:

 • na temelju trajno vrijedne filozofske baštine, imajući u vidu i novija filozofska i znanstvena istraživanja, gajiti i unapređivati filozofske i religijske studije s ciljem dubljega razumijevanja čovjeka i njegova života, promicanja filozofsko-religijske refleksije i dijaloga s današnjim svijetom;
 • unutar humanističkoga područja znanosti promicati studij filozofije sa svim njezinim razdobljima i granama, a uz dobre temelje u antičkoj filozofiji osobito jaku stranu studija čini proučavanje, istraživanje i izlaganje srednjovjekovne, skolastičke, neoskolastičke i personalističke filozofije;
 • sustavno povezivati polje filozofije s interdisciplinarnim poljem religijskih znanosti, što na osobit način uključuje izlaganje arapske i židovske te indijske i kineske filozofije, prema raspoloživim snagama;
 • na poseban način gajiti te unaprjeđivati i studij religijskih znanosti (znanosti o religijama, u interdisciplinarnom polju humanističkih znanosti), jedinstven studij u Hrvatskoj koji obrađuje religijsku problematiku s ciljem boljega međusobnoga razumijevanja u multikulturalnom i multireligijskom društvu kakvo je i naše;
 • studijem religijskih znanosti osposobiti studente za međureligijski dijalog, ekumenizam i poredbeni studij religija svijeta (kršćanstvo, judaizam, islam, hinduizam, buddhizam, konfucijanizam itd.) i oblika religioznosti, te njihovim uključivanjem u različite društvene skupine, organizacije i medije na konkretan način promicati navedeni dijalog u društvu i svijetu;
 • studijem religijskih znanosti osposobiti studente za prepoznavanje utjecaja religija na kulturu, društvo, umjetnost, znanost, zakonodavstvo, ekonomiju i politički život i educirati ih za istraživački, analitički i savjetodavni rad o toj tematici u različitim sferama društvenog djelovanja;
 • proučavati odnos znanosti i vjere i razvijati dijalog među njima, kao i dijalog između duhovnosti i svjetovnosti;
 • proučavati i prezentirati hrvatsku filozofsku i kršćansku religijsku baštinu;
 • pripremiti studente za nastavnički i istraživački rad u filozofskim i religijskim disciplinama;
 • istraživati filozofske i religijske probleme te priopćavati rezultate tih istraživanja poučavanjem, objavljivanjem i drugim prikladnim načinima te time aktivno sudjelovati u javnim raspravama;
 • sustavno poučavati filozofske discipline i discipline religijskih znanosti, prvotno da se postignu akademski stupnjevi, a zatim i da se studentima filozofije i religijskih znanosti, kao i drugim ljudima, priopće i približe religijsko i filozofsko promišljanje, obrazovanje i kultura u konkretnom sociokulturnom i povijesnom kontekstu.

Vizija

Pristupanjem europskomu prostoru visokoga  obrazovanja  i  prilagodbom  studijskiprograma te stalnim praćenjem i unaprjeđenjem kvalitete znanstvene i nastavne djelatnosti Fakultet izražava svoju javnu odgovornost u izgradnji društva naobrazbom mladih ljudi i znanstvenim radom svojih nastavnika. Fakultet svojim radom na filozofskom i religijskom području želi izgrađivati kulturu dijaloga i suradnje medu različitim svjetonazorima i različitim religijskim zajednicama u Hrvatskoj, Europi i svijetu. U svijetu se 84% ljudi  izjašnjava  da pripada nekoj vjerskoj zajednici, a u Hrvatskoj je postotak još veći. Stoga je za skladan suživot građana u zemlji i za skladne odnose medu narodima, kulturama i religijama u suvremenome svijetu bitno razvijati uzajamno poznavanje, razumijevanje i kulturu dijaloga.

Fakultet filozofije i religijskih znanosti posvećivat će posebnu pozornost studiju religijskih znanosti (koji je jedini studij te vrste u Hrvatskoj), studiju religija – kršćanstva, židovstva, islama, hinduizma, budizma, dinizma, konfucijanizma i dr. – hermeneutici svetih tekstova, poredbenomu studiju religija i religijskomu dijalogu, i time pridonositi sprječavanju njihove zloporabe iz političkih ili gospodarskih interesa, sprječavanju izazivanja ,,sukoba civilizacija”, a razvijanju suvremene globalne kulture čovječanstva koja se mora temeljiti na razumijevanju u raznolikosti koje sve obogaćuju. Religije imaju i velik potencijal moralnih načela i vrijednosti koje mogu pridonositi razvoju društvene i međunarodne solidarnosti, odgovornosti za druga živa bića i prirodu, razvoju kulture života u svijetu kojemu prijete mnogi oblici otuđenja: svođenja životnih odnosa na birokratske, legalističke, atomizirane, tehnologizirane, ekonomističke, profitne, konzumerističke, dehumanizirane oblike.

Filozofija propituje temeljna načela naše spoznaje i djelovanja, naših znanosti i tehnologije, naših odnosa prema ljudima i drugim bićima te cjelini prirode i stvorenoga svijeta, procjenjuje ih i usmjerava nas u životu. Fakultet filozofije i religijskih znanosti vodeći se načelom ‘Amor veritatis’, želi promicati filozofsku naobrazbu te filozofsko promišljanje koje kroz živo filozofiranje izlazi ususret te obuhvaća i upoznavanje svih razdoblja filozofije u svim kulturama u kojima se ona razvijala (starogrčkoj, arapskoj, modernoj europskoj, indijskoj, kineskoj i dr.), i propituje bitna i aktualna filozofska pitanja u svim područjima u suvremenom svijetu obilježenom brzim i dalekosežnim promjenama. U tom smislu Fakultet se također smatra pozvanim razvijati specijalizirane jedinice (centre, institute ili slično) radi dubljeg proučavanja pojedinih aspekata filozofije i religije te radi dijaloga  s  različitim  područjima  života (znanstvenim, ekonomskim, socijalnim i drugim).

Sve svoje djelatnosti Fakultet želi razvijati i  u  interdisciplinarnoj  suradnji  sa znanstvenicima i sa znanstvenim, obrazovnim i drugim institucijama u zemlji i svijetu.

Za ostvarenje tih vizija Fakultet će kontinuirano ulagati u svoje znanstveno-nastavno osoblje potičući ga na napredak i usavršavanje (po mogućnosti u inozemstvu), uključivati i vanjske vrhunske znanstvenike i stručnjake, i poboljšavati obrazovni proces u svim organizacijskim oblicima (predavanjima, seminarima, vježbama, istraživanjima, terenskome radu, pomoću znanstvenih skupova, tribina, radionica, uključujući oblike cjeloživotnog obrazovanja i dr.), razvijati izdavačku djelatnost i različite oblike diseminacije te primjene znanja i stečenih vještina.

Prijava na newsletter

Primite najnovije informacije u svoj elektronski sandučić