Diplomski ispiti

Obrana diplomskog rada

Obrane diplomskih radova održavaju se u zimskom, ljetnom i jesenskom roku. Ocijenjeni diplomski rad (3 primjerka, tvrdi uvez) s izjavom o njegovu autorstvu za polaganje u zimskom roku treba predati do 20. prosinca; za ljetni do 30. travnja, a za jesenski do 23. srpnja. U isto vrijeme na e-adresu referada@ffrz.unizg.hr treba poslati primjerak diplomskog rada u pdf formatu za digitalni repozitorij te ispuniti Izjavu o suglasnosti za objavljivanje istoga na repozitoriju. U Tajništvo je također potrebno dostaviti indeks te potvrdu o reguliranim obvezama prema Knjižnici „Juraj Habdelić“. Obavijest o rasporedu obrane diplomskog rada oglašava se na ovom linku dva tjedna prije predviđenog termina. Diplomski rad ima najmanje 50 stranica teksta, uređenih prema dolje nevedenim Uputama za oblikovanje diplomskog rada. Diplomski rad se brani prema niže navedenom protokolu.

Komprehenzivni ispit

Komprehenzivni ispit polažu svi diplomski studenti prema dolje navedenoj Uputa o polaganju komprehenzivnog seminara na diplomskim studijima a priprema se na komprehenzivnom seminaru. Komprehenzivni seminar upisuje se kao obvezan u 4. semestru diplomskog studija. Izvodi se tako da predavači glavnih predmeta moderiraju sjednice, a studenti sudionici izlažu zadane teme.

Izrada bakalaureatskoga rada

Ocijenjenu konačnu verziju bakalaureatskoga rada (završnoga rada preddiplomskog studija) treba predati u Tajništvo Fakulteta najkasnije do 10. rujna u ak. godini u kojoj se završava treća godina studija. Rad se predaje u dva primjerka, spiralno uvezana. U isto vrijeme na e-adresu referada@ffrz.unizg.hr treba poslati primjerak bakalaureatskog rada u pdf formatu za digitalni repozitorij, potpisati Izjavu o autorstvu, te ispuniti Izjavu o suglasnosti za objavljivanje istoga na repozitoriju. Bakalaureatski rad treba biti formalno oblikovan po Uputama za oblikovanje diplomskog rada, s tim da na naslovnici treba pisati “Bakalaureatski rad.” Bakalaureatski rad ima najmanje 30 stranica teksta, uređenih prema spomenutim Uputama.

Upute i obavijesti

Upute za formalno oblikovanje diplomskog rada

Izjava o autorstvu diplomskog rada

Izjava o autorstvu bakalaureatskog rada

Izjava o suglasnosti za objavljivanje rada na digitalnom repozitoriju

Uputa o polaganju komprehenzivnog seminara na diplomskim studijima

Protokol obrane diplomskog rada

Termini obrana diplomskih radova u ak. god. 2018./2019.: