Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Fakultet filozofije i religijskih znanosti sveučilišta u Zagrebu (FFRZ) – prijašnji naziv: Filozofski fakultet Družbe Isusove, FFDI) nastavlja višestoljetnu tradiciju isusovačkoga sveučilišnog poučavanja filozofije i religijskih znanosti diljem svijeta i u Hrvatskoj. Isusovci su članovi Družbe Isusove, međunarodnog katoličkog reda, koji je osnovao Ignacije Lojolski u 16. st., a koji su ubrzo došli u hrvatske krajeve otvarajući brojne obrazovne ustanove, između ostaloga i Akademiju u Zagrebu (1669.), koja se smatra kolijevkom Sveučilišta u Zagrebu.

Isusovačka se pedagogija temelji na osobnom i profesionalnom odnosu između nastavnika i studenta, a potiče razvijanje osobnih talenata. Svrha je nastave, stoga, omogućiti i usvajanje znanja, i stjecanje životne mudrosti. Isusovačka duhovnost pozitivno vrednuje zbilju te promiče solidarnost, istinoljubivost i pravednost u zajednici, dijalog sa svijetom znanosti, kulture i različitih svjetonazora, izgradnju crkvenog zajedništva, dijalog među religijama, te napokon dostojanstvo svake osobe, kao i očuvanje prirode.

FFRZ je visokoškolska ustanova koju je osnovala i Statut odobrila Vatikanska Kongregacija za katoličku naobrazbu (tal. Congregazione per l’Educazione Cattolica /dei Seminari e degli Istituti di Studi/), dekretom od 31. srpnja 1989. godine. Snagom te odluke FFRZ je, u crkveno-pravnom smislu, izjednačen s Teološkim fakultetom u Zagrebu, Teološkim fakultetom u Splitu te Teološkim fakultetom u Đakovu.

FFRZ pripada Hrvatskoj pokrajini Družbe Isusove, koja mu osigurava dekana i prodekana te veći dio nastavnika kao i osiguranje uvjeta nužnih za njegovo djelovanje. FFRZ se u svom ustrojstvu i radu ravna postojećim općim kanonskim pravom Katoličke Crkve, osobito Apostolskom konstitucijom Veritatis gaudium i njezinim uredbama, vlastitim statutima odobrenim od Kongregacije za sjemeništa i učilišta, uredbama koje je izdao sam fakultet te odredbama hrvatskih državnih i akademskih vlasti.

Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske rješenjem od 7. listopada 1992. godine upisalo je FFDI (tj. FFRZ) u Registar znanstvenoistraživačkih organizacija i jedinica kao znanstvenoistraživačku organizaciju u znanstvenom području filozofije – pod registarskim brojem 199. To je rješenje ponovo izdano 20. kolovoza 1996. i potvrđeno 22. listopada 2002. godine.

Na 5. redovitoj sjednici u ak. god. 2015./2016., održanoj 8. prosinca 2015., Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilištu u Zagrebu, kao punopravne sastavnice pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti. Dana 29. srpnja 2016. potpisan je Ugovor o položaju i djelovanju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu (Fakultet filozofije i religijskih znanosti) u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 14. ožujka 2017. dao je suglasnost na Statut Fakulteta filozofije i religijskih znanosti.

Prospekt FFRZ-a (pdf, 2.3MB)